STUDENCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Uniwersytet Medyczny

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Aktualności


Regulamin STN obowiązujący od 1.01.2019 r.

Regulamin Studenckiego Towarzystwa Naukowego

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Rozdział 1.

Przepisy ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin precyzuje działalność Studenckiego Towarzystwa Naukowego zgodnie z jego Statutem.

 2. Regulamin publikowany jest na stronie internetowej Towarzystwa oraz dostępny jest do wglądu w Biurze Towarzystwa po uprzednim uzgodnieniu terminu.

 3. Towarzystwo posiada stronę internetową pod adresem www.stn.ump.edu.pl, zwaną dalej Strona www.

 4. Zarządzanie danymi Członków i Kół Naukowych na indywidualnych Kontach, zgłaszanie i recenzja wniosków SBN, odbywają się za pomocą systemu komputerowego dostępnego poprzez Stronę www, zwanego dalej Systemem.

 5. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Członka Towarzystwa może wiązać się z utratą Członkostwa na zasadach określonych w Statucie Towarzystwa.

 6. Wszystkie dokumenty związane z działalnością Studenckiego Towarzystwa Naukowego Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego ma obowiązek przechowywać w swoim biurze przez okres 7 lat.
   

Rozdział 2.

Członkostwo w Towarzystwie

 1. Zasady ogólne członkostwa określone są w Statucie Towarzystwa

 2. Aby po raz pierwszy zarejestrować pełnoprawne członkostwo („Członek Zwyczajny”) należy:

  1. wypełnić formularz elektroniczny zamieszczony na Stronie www Towarzystwa (opcja „Nowy użytkownik”),

  2. uiścić opłatę w wysokości 35zł i dostarczyć do Biura Towarzystwa dowód wpłaty.

 3. Zarząd Towarzystwa ma 14 dni roboczych na weryfikacje i aktywowanie konta członka Studenckiego Towarzystwa Naukowego  w Systemie

 4. Po pozytywnej weryfikacji danych przez Zarząd Towarzystwa konto w Systemie zostanie aktywowane, co jest równoznaczne z uzyskaniem Członkostwa.

 5. Aby przedłużyć Członkostwo w kolejnym roku akademickim należy uiścić opłatę w wysokości określonej w Regulaminie Towarzystwa i dostarczyć do Biura Towarzystwa dowód wpłaty, co skutkować będzie przedłużeniem ważności Konta w Systemie.

 6. Zaświadczenia dotyczące członkostwa Członek Towarzystwa będzie otrzymywał tylko za lata opłacone.

 7. Wpłat członkowskich można dokonywać tylko na aktualny rok akademicki, należy ich dokonać do końca danego roku akademickiego. Nie ma możliwości płatności z góry na lata ubiegłe bądź przyszłe.

 8. Każdy Członek Towarzystwa zobowiązany jest do regularnej aktualizacji danych zgromadzonych  w Systemie:

 9. danych osobowych i teleadresowych

 10. rejestracji członkostwa w odpowiednich Kołach Naukowych

 11. rejestracji dorobku naukowego

 12. Rejestracja dorobku naukowego w Systemie odbywa się poprzez wypełnienie specjalnego formularza elektronicznego w Systemie Towarzystwa i dostarczenie do Biura Towarzystwa dokumentów poświadczających autentyczność dorobku, celem weryfikacji przez Członka Zarządu.

 13. Konsekwencje wynikające z braku i nie poprawności wprowadzonych w Systemie danych oraz braku opłat ponosi Członek.
   

Rozdział 3.

Rejestracja Koła Naukowego

 1. Rejestracją Koła Naukowego zajmuje się Przewodniczący Koła Naukowego

 2. Aby po raz pierwszy zarejestrować Koło Naukowe należy:

  1. wypełnić formularz elektroniczny będąc zalogowanym jako Członek mający być Przewodniczącym Koła Naukowego, zamieszczony na Stronie www Towarzystwa (opcja „Koła Naukowe” w profilu Członka-> „Dodaj koło naukowe”),

  2. wypełnić i dostarczyć do Biura Towarzystwa wydrukowany i wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie www Towarzystwa podpisany przez Opiekuna Koła Naukowego i Kierownika Jednostki, przy której działa Koło Naukowe

 3. Zarząd Towarzystwa ma 14 dni roboczych na weryfikacje i aktywowanie konta Koła Naukowego w Systemie

 4. Po pozytywnej weryfikacji danych przez Zarząd Towarzystwa konto w Systemie zostanie aktywowane, co jest równoznaczne z ustanowieniem nowego Koła Naukowego.

 5. Koło Naukowe wymaga ponownej aktywacji na początku każdego roku akademickiego.

 6. Ponowna aktywacja polega na dostarczeniu do Biura Zarządu wydrukowanego i wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie www Towarzystwa podpisanego przez Opiekuna Koła Naukowego i Kierownika Jednostki, przy której działa Koło Naukowe.

 7. Rejestracji Kół Naukowych należy dokonywać najpóźniej do 15.12 danego roku akademickiego.

 8. W przypadkach rejestracji Koła Naukowego w terminie późniejszym niż podany w pkt. 6. należy napisać podanie do Studenckiego Towarzystwa Naukowego, które zostanie rozpatrzone przez Zarząd w ciągu 30 dni.

 9. Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Koła Naukowego dokonuje się na zasadach określonych w Statucie.

 

Rozdział 4.

Działalność Koła Naukowego

 1. Koła Naukowe mają obowiązek spotykać się min. 3 razy w ciągu roku akademickiego.

 2. Na spotkaniach Koła wymagana jest obecność Opiekuna Koła Naukowego.

 3. Zaświadczenie o przynależności do koła uzyskuje się po pozytywnej weryfikacji uczestnictwa w spotkaniach koła lub działalności naukowej na rzecz koła przez przewodniczącego oraz opiekuna koła

 4. Obecność na spotkaniach Koła weryfikowana jest poprzez przesyłanie listy obecności Aktywnych Członków Koła.

 5. Celem działania Koła Naukowego jest zrzeszanie na zasadzie dobrowolności, studentów dla propagowania i rozszerzania wiedzy z danej dziedziny nauk medycznych; uczestnictwo jest nieograniczone i wolne od innych opłat (poza składką STN)

 6. Wyżej wymienione cele osiągane winny być na drodze organizacji Konferencji Naukowych, aktywnego oraz biernego udziału w konferencjach i kongresach (z wyjątkiem International Congress of Young Medical Sciences), prowadzenia badań naukowych, pisania oraz publikowania prac naukowych.

 7. Przewodniczący Koła Naukowego zobowiązany jest do informowaniu o spotkaniach Koła Naukowego poprzez narzędzia dostępne na Stronie www.

 8. Przewodniczący Koła Naukowego zobowiązany jest dbać o aktywność kont Członków Koła Naukowego i powiązanie ich z Kontem Koła Naukowego oraz o aktualność innych danych w tym:

  1. opisu działalności i danych kontaktowych

  2. opiekuna naukowego

  3. Przewodniczącego Koła Naukowego

 9. Przewodniczący Koła Naukowego zobowiązany jest do corocznego zdawania sprawozdania z działalności Koła Naukowego przed Zarządem Towarzystwa w terminie określonym odpowiednią Uchwałą Zarządu.

 10. Obowiązkiem Przewodniczącego Koła jest obecność na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Towarzystwa.

 11. Przewodniczący ma obowiązek prowadzenia elektronicznej listy obecności Członków Koła- przesyłana ma być do 14 dni od daty spotkania Koła

 12. Koło Naukowe ma obowiązek uczestnictwa w corocznym rankingu Kół wg. wytycznych określonych odpowiednią Uchwałą Zarządu.

 13. Za coroczny ranking Kół odpowiedzialna jest Komisja Rewizyjna, której obowiązkiem jest poinformowanie Przewodniczącego Kół o Regulaminie Rankingu określonego drogą Uchwały Komisji.

 14. Koło Naukowe ma obowiązek prezentowania prac naukowych na corocznym kongresie organizowanym przez Towarzystwo- International Congress of Young Medical Scientists.
   

Rozdział 5.

Konferencje i Kongresy

 1. Sztandarowym wydarzeniem organizowanym przez STN UMP jest doroczny kongres „International Congress of Young Medical Scientists”. Zasady organizacji Kongresu opisane są w osobnym regulaminie.

 2. Koła Naukowego przy współpracy z Zarządem Towarzystwa organizują Konferencje Naukowe, Sesje Edukacyjne, Warsztaty Naukowe oraz Szkoły Letnie.

 3. Współpraca z Zarządem Towarzystwa polega na pomocy merytorycznej, organizacyjnej, logistycznej oraz finansowej (określonej w Rozdziale 6).

 4. Za organizację danego wydarzenia odpowiada ściśle określona grupa Członków Towarzystwa zwana Komitetem Organizacyjnym.

 5. Członkowie Komitetu Organizacyjnego wraz z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego danego wydarzenia powinni być przedstawieni pisemnie przed Zarządem Towarzystwa.

 6. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego zobowiązany jest do przedstawienia raportu ze zorganizowanego wydarzenia.

 7. Członkowie Zarządu Towarzystwa, Komisji oraz Komitetu Organizacyjnego są zwolnieni z opłat za uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Towarzystwo.

 8. Nieodebrane certyfikaty i dyplomy z konferencji i kongresów organizowanych przez Towarzystwo są przechowywane w Biurze Towarzystwa do 6 miesięcy od danego wydarzenia.

 9. Członkowie Komitetu Organizacyjnego wraz z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego danego wydarzenia są zobowiązani do dołączenia do listy sponsorskiej organizowanego wydarzenia logo Sponsorów STN. Plik graficzny zawierający logo sponsorów STN dostępny jest do pobrania ze strony www Towarzystwa oraz zostaje przesłany drogą elektroniczną, na adres e-mail Komitetu Organizacyjnego, w formie załącznika graficznego.

 10. Oficjalne pisma skierowane do Władz Rektorskich oraz Administracyjnych Uniwersytetu muszą zostać podpisane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Zarządu Towarzystwa oraz Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego wydarzenia. Komitet Organizacyjny jest odpowiedzialny za dostarczenie dokumentów do odbiorców.

 11. Formularz Organizacji Konferencji Zjazdu, Warsztatów naukowych, dostępny na stronie www Studenckiego Towarzystwa Naukowego, musi zostać dostarczony w formie wydruku do Zarządu STN na minimum 30 dni przed datą rozpoczęcia w/w Konferencji, Zjazdu, Warsztatów naukowych.

 12. Nieprzekraczalny termin dostarczenia dokumentów mających być podstawą rozliczenia finansowego stanowi 15 dni roboczych licząc od ostatniego dnia organizowanej Konferencji, Zjazdu, Warsztatów naukowych. W przypadku przekroczenia terminu Zarząd STN wstrzymuje dofinansowanie Konferencji, Zjazdu, Warsztatów naukowych.

Rozdział 6.

Dofinansowania ze środków Towarzystwa

 1. Towarzystwo dofinansowuje wyjazdy na konferencje, kongresy, zjazdy, krajowe i zagraniczne, w celu wygłoszenia pracy naukowej.

 2. Dofinansowanie zatwierdza Zarząd Towarzystwa w drodze uchwały.

 3. Dofinansowanie dotyczy tylko zarejestrowanych i aktywnych Członków Towarzystwa.

 4. Dla każdej wygłoszonej pracy, dofinansowywany jest wyjazd jednego Członka Towarzystwa

 5. Każdy Członek może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 3 razy w danym roku akademickim.

 6. Maksymalna kwota jednorazowego dofinansowania wynosi 200 zł w przypadku wydarzeń krajowych i 500 zł w przypadku zagranicznych i nie musi obejmować całości poniesionych wydatków. Dofinansowanie delegacji ze środków Towarzystwa możliwe jest wyłącznie dla pracy o tym samym temacie badawczym prezentowanej po raz pierwszy na konferencji krajowej lub/oraz  zagranicznej.

 7. Dofinansowaniu podlegają koszty noclegu, podróży (w tym także bilety komunikacji miejskiej w mieście, w którym odbywa się konferencja), wiza, opłata konferencyjna, wydruk plakatu.

 8. W celu otrzymania dofinansowania należy złożyć podanie do Skarbnika STN w formie elektronicznej - e-mail na adres: skarbnik.stn.ump@gmail.com. Podanie musi być złożone w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni przed planowanym wyjazdem.

 9. Dokumenty, które należy złożyć przy ubieganiu się o dofinansowanie kosztów wyjazdu:

  1. Wypełniony druk polecenia wyjazdu służbowego

  2. oryginały biletów

  3. faktury VAT za wymienione w pkt 7 wydatki, wystawione na Uniwersytet Medyczny

  4. certyfikat wygłoszenia pracy podczas konferencji

  5. wydrukowane potwierdzenia przelewów za faktury i bilety opłacane przelewem

 10. Towarzystwo, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zarząd, może dofinansować wydarzenia (konferencje, zjazdy, warsztaty naukowe) organizowane przez Koła Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Towarzystwo dofinansowuje:

 11. wydatki poniesione na druk materiałów edukacyjnych, w tym książek streszczeń, plakatów, certyfikatów

 12. catering dla uczestników

 13. W celu ubiegania się o dofinansowanie wydarzenia należy złoży wniosek (zawierający listę planowanych wydatków oraz ich wstępną wycenę) do Skarbnika STN w formie elektronicznej na adres: skarbnik.stn.ump@gmail.com oraz jako wydruk w portierni DS. Karolek wraz z Formularzem Organizacji Konferencji w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni przed planowanym wydarzeniem.


 

 1. Wysokość dofinansowania jest ustalana przez Zarząd indywidualnie w zależności od aktualnej kondycji finansowej Towarzystwa i nie musi obejmować całości poniesionych wydatków.
   

Rozdział 7.

Biuro Towarzystwa

 1. Biuro Towarzystwa mieści się w DS Karolek, pok 2.15

 2. Biuro Towarzystwa może być używane:

  1. jako miejsce zebrań Zarządu i Komisji

  2. jako miejsce pracy na rzecz STN UMP członków Zarządu i Komisji

  3. jako miejsce innych wydarzeń organizowanych przez Zarząd

 3. Biuro Towarzystwa nie może być używane w celach mieszkalnych

 4. Klucz do Biura Towarzystwa może być wydawany jedynie osobom upoważnionym na podstawie pisemnej listy sporządzonej i zatwierdzonej przez Zarząd Towarzystwa.

 5. Wszystkie sprzęty obecne w Biurze Towarzystwa są dostępne dla upoważnionych Członków Towarzystwa w celach służbowych.

 6. Sprzęty nie mogą być wynoszone z Biura Towarzystwa bez uzgodnienia z Zarządem Towarzystwa.

 7. Każde pobranie sprzętu musi być odnotowane w protokole.
   

Rozdział 8.

Zakres obowiązków Członków Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji ds. Studenckich Badań Naukowych

 1. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa należy:

  1. Reprezentowanie Zarządu Towarzystwa

  2. Kontaktowanie się z Władzami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 2. W przypadku niemożności wypełnienia wyżej wymienionych funkcji przez Przewodniczącego Towarzystwa obowiązki te przejmują Wiceprzewodniczący ds. Marketingu i Rozwoju Towarzystwa lub Wiceprzewodniczący ds. Administracyjnych, w zakresie powierzonych zadań lub inne osoby wyznaczone przez Przewodniczącego Towarzystwa lub na drodze uchwały Zarządu Towarzystwa.

 3. Pozostałe kompetencje Przewodniczącego regulują poprzednie punkty Regulaminu oraz Statut Towarzystwa.

 4. Do kompetencji i obowiązków Skarbnika należy:

 5. nadzorowanie stanu finansów Towarzystwa

 6. przedstawianie Zarządowi Towarzystwa wniosków i podań o dofinansowanie.

 7. comiesięczne zdawanie sprawozdania z sytuacji finansowej Towarzystwa przed Zarządem Towarzystwa.

 8. Pozostałe obowiązki Skarbnika regulują poprzednie punkty Regulaminu oraz Statut Towarzystwa.

 9. Protokołowanie Zebrań Zarządu Towarzystwa

 10. Archiwizowanie oraz zarządzanie korespondencją tradycyjną oraz elektroniczną, przychodzącą i wychodzącą Zarządu Towarzystwa.

 11. Do kompetencji i obowiązków Sekretarza Towarzystwa należy:

 12. Członkowie Zarządu oraz Komisji podczas pełnienia swojej kadencji są zwolnieni z opłat członkowskich.

 13. Członkowie Zarządu oraz powyżej wymienionych Komisji mają obowiązek uczestniczyć na cotygodniowych zebraniach Towarzystwa. Uzyskanie przez Członka 15% nieobecności na dotychczasowych  zebraniach skutkuje wydaleniem Członka z Zarządu lub danej Komisji.

 

Strefa użytkownika

Zapomniałem hasła

Kalendarium

Sierpień 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
8
9
1011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Nowe galerie

Instagram