STUDENCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Uniwersytet Medyczny

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Aktualności


Regulamin wyborów do zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata akademickie 2019

Regulamin wyborów do zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata akademickie 2019/2020 oraz 2020/2021.

 

§ 1. Postanowienia ogólne: 

1. Wybory do Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dalej zwanym STN, Komisji Rewizyjnej STN oraz Komisji ds. Studenckich Badań Naukowych STN odbędą się 13 listopada 2019 roku. 

2.Wybory przeprowadzone zostaną podczas Walnego Zebrania Delegatów. 

3. Spośród wszystkich kandydatów, wyłonieni zostaną członkowie Zarządu STN. 

4. Nad przebiegiem wyborów czuwać będzie Komisja Wyborcza powołana przez Przewodniczącego Zarządu STN. 

5. Do zadań Komisji Wyborczej należy przygotowanie, przeprowadzenie wyborów uzupełniających i ogłoszenie wyników, a w szczególności: 

a. ogłoszenie terminu Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz wyborów do Zarządu STN, 

b. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów, 

c. opublikowanie ostatecznej listy kandydatów, 

d. przygotowanie kart wyborczych, 

e. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów w dniu głosowania, 

f. ogłoszenie wyników głosowania. 

6. Wybory odbywają się poprzez tajne głosowanie. 

7. W wyborach biorą udział tylko członkowie Walnego Zgromadzenia Delegatów.

 

§ 2. Walne Zgromadzenie Delegatów:

1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa. 

2. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów w szczególności należy: 

a. określanie kierunków działania Towarzystwa, 

b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej, 

c. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Towarzystwa, 

d. wybór i odwoływanie Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i studenckich reprezentantów w Komisji ds. Studenckich Badań Naukowych, 

e. określanie wysokości składki członkowskiej. 

4. Walne Zgromadzenie Delegatów tworzą delegaci członków Towarzystwa. 

5. Za kworum uznaje się 40% liczby Delegatów. 

6. W przypadku frekwencji niższej niż w 40% Przewodniczący Zarządu ma obowiązek rozwiązania Zgromadzenia i zwołania kolejnego w terminie nie dłuższym niż 14 dni, przy niezmienionych listach Delegatów 

11. Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów są reprezentantami członków Towarzystwa i jedynymi uprawnionymi do głosowania na Walnym Zgromadzeniu. 

12. Członkowie danego Koła Naukowego wybierają spośród siebie delegatów na Walne Zgromadzenie. 

13. Delegatami mogą być jedynie studenci będący Członkami Towarzystwa w bieżącym roku akademickim, tj. z opłacona składka członkowska.

14. Liczba delegatów danego Koła Naukowego zależy od zarejestrowanej w bieżącym roku akademickim liczby jego członków. 

15. Osoba będąca członkiem kilku Kół Naukowych uwzględniona jest jako reprezentant tylko jednego Koła. 

16. Mandaty przysługują Kołom Naukowym w następujący sposób: 

a. po 1 mandacie na każdą rozpoczętą dziesiątkę członków danego Koła Naukowego, 

b. Przewodniczącemu Koła Naukowego liczącego więcej niż 5 członków przysługuje mandat delegata niezależnie od liczby mandatów przysługującej danemu Kołu Naukowemu. 

 

§ 3. Zarząd Towarzystwa:

1. Zarząd Towarzystwa jest władzą wykonawczą Towarzystwa. 

2. Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy w szczególności: 

a. realizacja celów Towarzystwa, 

b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów, 

c. a także pozostałe zadania zgodne ze Statutem i Regulaminem Towarzystwa. 

 

§ 4. Zgłaszanie kandydatów: 

1. Zgłaszanie kandydatów odbywa się od momentu upublicznienia informacji o wyborach na stronie www.stn.ump.edu.pl do dnia 3 listopada 2019 roku. 

2. Kandydatury do Zarządu mogą zgłaszać, w terminie ustalonym przez regulamin wyborczy, wszyscy aktywni Członkowie Towarzystwa, którzy w poprzednim roku akademickim byli aktywnymi wolontariuszami, bądź brali czynny udział w organizacji wydarzeń statutowych. W uzasadnionych przypadkach kandydatury do Zarządu mogą składać wszyscy Członkowie Studenckiego Towarzystwa Naukowego, po uprzednim uzyskaniu akceptacji przez Komisję Rewizyjną. Ponadto, może kandydować student Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który: 

a. opłacił składkę członkowską na rok akademicki 2019/2020, regulowaną przez Regulamin oraz Statut Towarzystwa, 

b. przesłał na adres stn.ump@gmail.com ściśle określony formularz rejestracyjny, do dnia określonego w §4 ust.1.

3. Kandydat nie może zostać zgłoszony w dniu wyborów. 

4. Formularz rejestracyjny stanowi pojedynczy slajd prezentacji PowerPoint przesłany na adres e-mail STN stn.ump@gmail.com do dnia 3 listopada 2019 roku.

5. Formularz rejestracyjny powinien zawierać następujące elementy: 

a. Imię i Nazwisko kandydata, 

b. rok studiów, 

c. wydział, 

d. opis działalności w Studenckim Towarzystwie Naukowym, 

e. opis działalności w Studenckich Kołach Naukowych, 

f. opis działalności w innych organizacjach studenckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 

g. zdjęcie kandydata, 

h. białe tło, 

i. nagłówek "Kandydat/ka na członka Zarządu STN" 

 

§ 5. Przebieg wyborów:

1. Kandydatom przysługuje możliwość przeprowadzenia minutowej autoprezentacji. 

2. Głosowanie odbywa się po prezentacji wszystkich kandydatów, w sposób tajny poprzez wrzucenie do urny przez uprawnionego do głosowania członka Walnego Zgromadzenia Delegatów karty, z zaznaczonymi za pomocą krzyżyka "X" nazwiskami kandydatów, przy czym liczba popartych kandydatur nie może przekraczać liczby wakatów. Niepostawienie znaku oznacza brak poparcia. 

3. Każda osoba uprawniona do głosowania może oddać głos na dowolną liczbę kandydatów, nie więcej niż wakatów. 

48. Głos staje się nieważny gdy karta będzie nieczytelna lub zostanie zniszczona. 

 

§ 6. Obliczanie głosów, ogłoszenie wyników:

1. Obliczania głosów dokonuje Komisja Wyborcza 

2. Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji Wyborczej oraz dwóch członków Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

3. Z przebiegu głosowania sporządzony zostaje protokół 

4. Wyniki ogłoszone są przez Komisję Wyborczą i zostają podane do publicznej wiadomości. 

5. Za wybranych członków Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uważa się osoby z największą liczbą głosów. 

6.Kadencja nowych członków Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu trwa dwa lata. 

Regulamin obowiązuje od dnia 25.10.2019 roku.

Strefa użytkownika

Zapomniałem hasła

Kalendarium

Sierpień 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
8
9
1011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Nowe galerie

Instagram