STUDENCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Uniwersytet Medyczny

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

REGULAMIN WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO ZARZĄDU STN 18.12.2019R.

Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego z dnia 4.12.2019r.

 

§ 1. Postanowienia ogólne: 

1. Wybory uzupełniające do Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dalej zwanym STN, Komisji Rewizyjnej STN oraz Komisji ds. Studenckich Badań Naukowych STN odbędą się 18 grudnia 2019 roku. 

2.Wybory przeprowadzone zostaną podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów. 

3. Spośród wszystkich kandydatów, wyłonieni zostaną członkowie Zarządu STN, członkowie Komisji Rewizyjnej STN,członkowie ds.Studenckich Badań Naukowych STN. 

4. Nad przebiegiem wyborów czuwać będzie Komisja Wyborcza powołana przez Zarząd STN. 

5. Do zadań Komisji Wyborczej należy przygotowanie, przeprowadzenie wyborów uzupełniających i ogłoszenie wyników, a w szczególności: 

a. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów, 

b. opublikowanie ostatecznej listy kandydatów, 

c. przygotowanie kart wyborczych, 

d. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów w dniu głosowania, 

e. ogłoszenie wyników głosowania. 

6. Wybory odbywają się poprzez tajne głosowanie. 

 

§ 2. Walne Zgromadzenie Delegatów:

1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa. 

2. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów w szczególności należy: 

a. określanie kierunków działania Towarzystwa, 

b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej, 

c. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Towarzystwa, 

d. wybór i odwoływanie Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i studenckich reprezentantów w Komisji ds. Studenckich Badań Naukowych, 

e. określanie wysokości składki członkowskiej. 

4. Walne Zgromadzenie Delegatów tworzą delegaci członków Towarzystwa. 

5. Za kworum uznaje się 40% liczby Delegatów. 

6. W przypadku frekwencji niższej niż w 40% Przewodniczący Zarządu ma obowiązek rozwiązania Zgromadzenia i zwołania kolejnego w terminie nie dłuższym niż 14 dni, przy niezmienionych listach Delegatów 

11. Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów są reprezentantami członków Towarzystwa i jedynymi uprawnionymi do głosowania na Walnym Zgromadzeniu. 

12. Członkowie danego Koła Naukowego wybierają spośród siebie delegatów na Walne Zgromadzenie. 

13. Delegatami mogą być jedynie studenci będący Członkami Towarzystwa w bieżącym roku akademickim, tj. z opłacona składka członkowska.

14. Liczba delegatów danego Koła Naukowego zależy od zarejestrowanej w bieżącym roku akademickim liczby jego członków. 

15. Osoba będąca członkiem kilku Kół Naukowych uwzględniona jest jako reprezentant tylko jednego Koła. 

16. Mandaty przysługują Kołom Naukowym w następujący sposób: 

a. po 1 mandacie na każdą rozpoczętą dziesiątkę członków danego Koła Naukowego, 

b. Przewodniczącemu Koła Naukowego liczącego więcej niż 5 członków przysługuje mandat delegata niezależnie od liczby mandatów przysługującej danemu Kołu Naukowemu. 

 

§ 3. Zarząd Towarzystwa:

1. Zarząd Towarzystwa jest władzą wykonawczą Towarzystwa. 

2. Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy w szczególności: 

a. realizacja celów Towarzystwa, 

b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów, 

c. a także pozostałe zadania zgodne ze Statutem i Regulaminem Towarzystwa. 

 

§ 4. Zgłaszanie kandydatów: 

1. Zgłaszanie kandydatów odbywa się od momentu upublicznienia informacji o wyborach na stronie www.stn.ump.edu.pl 

2. Kandydatury do Zarządu mogą zgłaszać, w terminie do 17.12.2019, wszyscy aktywni Członkowie Towarzystwa. Ponadto, może kandydować student Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który: 

a. opłacił składkę członkowską na rok akademicki 2019/2020, regulowaną przez Regulamin oraz Statut Towarzystwa, 

b. przesłał na adres wyborystn.ump@gmail.com ściśle określony formularz rejestracyjny, do dnia określonego w §4 ust.1.

3. Kandydat nie może zostać zgłoszony w dniu wyborów. 

4. Formularz rejestracyjny stanowi pojedynczy slajd prezentacji PowerPoint przesłany na adres e-mail wyborystn.ump@gmail.com 

5. Formularz rejestracyjny powinien zawierać następujące elementy: 

a. Imię i Nazwisko kandydata, 

b. rok studiów, 

c. wydział, 

d. opis działalności w Studenckim Towarzystwie Naukowym, 

e. opis działalności w Studenckich Kołach Naukowych, 

f. opis działalności w innych organizacjach studenckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 

g. zdjęcie kandydata, 

h. białe tło, 

i. nagłówek "Kandydat/ka na członka Zarządu STN" 

 

§ 5. Przebieg wyborów:

1. Kandydatom przysługuje możliwość przeprowadzenia minutowej autoprezentacji. 

2. Głosowanie odbywa się po prezentacji wszystkich kandydatów, w sposób tajny poprzez wrzucenie do urny przez uprawnionego do głosowania członka Walnego Zgromadzenia Delegatów karty, z zaznaczonymi za pomocą krzyżyka "X" nazwiskami kandydatów, przy czym liczba popartych kandydatur nie może przekraczać liczby wakatów. Niepostawienie znaku oznacza brak poparcia. 

3. Każda osoba uprawniona do głosowania może oddać głos na dowolną liczbę kandydatów, nie więcej niż wakatów. 

48. Głos staje się nieważny, gdy karta będzie nieczytelna lub zostanie zniszczona. 

 

§ 6. Obliczanie głosów, ogłoszenie wyników:

1. Obliczania głosów dokonuje Komisja Skrutacyjna 

2. Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej oraz dwóch członków Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

3. Z przebiegu głosowania sporządzony zostaje protokół 

4. Wyniki ogłoszone są przez Komisję Wyborczą i zostają podane do publicznej wiadomości. 

5. Za wybranych członków Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uważa się osoby z największą liczbą głosów. 

6.Kadencja nowych członków Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu trwa dwa lata. 

Regulamin obowiązuje od dnia 4.12.2019 roku.

 

 

§7. Komisja Skrutacyjna 

1. Komisję Skrutacyjną w składzie trzech osób wybierają w głosowaniu jawnym delegaci na

Walne Zgromadzenie.

2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy obliczenie wyników istotnych głosowań.

4. Komisja Skrutacyjna po zakończeniu swoich prac sporządza protokół z wyników

głosowań. Treść protokołu Przewodniczący Komisji podaje do wiadomości zebranym.

5. Wszystkie akta związane z czynnościami Komisji Skrutacyjnej jak: protokóły posiedzeń,

protokoły z wyników głosowania, formularze obliczeniowe, oddane głosy odpowiednio

uporządkowane Komisja Skrutacyjna oddaje do przechowania do Biura Zarządu STN

 

Strefa użytkownika

Zapomniałem hasła

Kalendarium

Kwiecień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
56 7 8 91011
12
13 141516 17 18
19202122232425
2627282930  

Nowe galerie

Instagram