STUDENCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Uniwersytet Medyczny

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Regulamin

Regulamin Studenckiego Towarzystwa Naukowego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 
Rozdział 1.
Przepisy ogólne.
 1. Niniejszy Regulamin precyzuje działalność Studenckiego Towarzystwa Naukowego zgodnie z jego Statutem.
 2. Regulamin publikowany jest na stronie internetowej Towarzystwa oraz dostępny jest do wglądu w Biurze Towarzystwa po uprzednim uzgodnieniu terminu.
 3. Towarzystwo posiada stronę internetową pod adresem www.stn.ump.edu.pl, zwaną dalej Strona www.
 4. Zarządzanie danymi Członków i Kół Naukowych na indywidualnych Kontach, zgłaszanie i recenzja wniosków SBN, odbywają się za pomocą systemu komputerowego dostępnego poprzez Stronę www, zwanego dalej Systemem.
 5. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Członka Towarzystwa może wiązać się z utratą Członkostwa za zasadach określonych w Statucie Towarzystwa.
 6. Wszystkie dokumenty związane z działalnością Studenckiego Towarzystwa Naukowego Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego ma obowiązek przechowywać w swoim biurze przez okres 7 lat.
   
Rozdział 2.
Członkowstwo w Towarzystwie
 1. Zasady ogólne członkowstwa określone są w Statucie Towarzystwa
 2. Aby po raz pierwszy zarejestrować pełnoprawne członkowstwo („Członek Zwyczajny”) należy:
  1. wypełnić formularz elektroniczny zamieszczony na Stronie www Towarzystwa (opcja „Nowy użytkownik”),
  2. uiścić opłatę w wysokości 20zł  i dostarczyć do Biura Towarzystwa dowód wpłaty.
 3. Po pozytywnej weryfikacji danych przez Zarząd Towarzystwa konto w Systemie zostanie aktywowane, co jest równoznaczne z uzyskaniem Członkostwa.
 4. Aby przedłużyć Członkostwo w kolejnym roku akademickim należy uiścić opłatę w wysokości określonej w Statucie Towarzystwa i dostarczyć do Biura Towarzystwa dowód wpłaty, co skutkować będzie przedłużeniem ważności Konta w Systemie.
 5. Zaświadczenia dotyczące członkostwa Członek Towarzystwa będzie otrzymywał tylko za lata opłacone.
 6. Wpłat członkowskich można dokonywać tylko na aktualny rok akademicki, należy ich dokonać do końca danego roku akademickiego. Nie ma możliwości płatności z góry na lata ubiegłe bądź przyszłe.
 7. Każdy Członek Towarzystwa zobowiązany jest do regularnej aktualizacji danych zgromadzonych
  w Systemie:
  1. danych osobowych i teleadresowych
  2. rejestracji członkostwa w odpowiednich Kołach Naukowych
  3. rejestracji dorobku naukowego
 8. Rejestracja dorobku naukowego w Systemie odbywa się poprzez wypełnienie specjalnego formularza elektronicznego w Systemie Towarzystwa i dostarczenie do Biura Towarzystwa dokumentów poświadczających autentyczność dorobku, celem weryfikacji przez Członka Zarządu.
 9. Konsekwencje wynikające z braku i niepoprawności wprowadzonych w Systemie danych oraz braku opłat ponosi Członek.
   
Rozdział 3.
Rejestracja Koła Naukowego
 1. Rejestracją Koła Naukowego zajmuje się Przewodniczący Koła Naukowego
 2. Aby po raz pierwszy zarejestrować Koło Naukowe należy:
  1. wypełnić formularz elektroniczny będąc zalogowanym jako Członek mający być Przewodniczącym Koła Naukowego, zamieszczony na Stronie www Towarzystwa (opcja „Koła Naukowe” w profilu Członka-> „Dodaj koło naukowe”),
  2. wypełnić i dostarczyć do Biura Towarzystwa wydrukowany i wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie www Towarzystwa podpisany przez Opiekuna Koła Naukowego i Kierownika Jednostki, przy której działa Koło Naukowe
 3. Po pozytywnej weryfikacji danych przez Zarząd Towarzystwa konto w Systemie zostanie aktywowane, co jest równoznaczne z ustanowieniem nowego Koła Naukowego.
 4. Koło Naukowe wymaga ponownej aktywacji na początku każdego roku akademickiego.
 5. Ponowna aktywacja polega na dostarczeniu do Biura Zarządu wydrukowanego i wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie www Towarzystwa podpisanego przez Opiekuna Koła Naukowego i Kierownika Jednostki, przy której działa Koło Naukowe.
 6. Rejestracji Kół Naukowych należy dokonywać najpóźniej do 15.12 danego roku akademickiego.
 7. W przypadkach rejestracji Koła Naukowego w terminie późniejszym niż podany w pkt. 6. należy napisać podanie do Studenckiego Towarzystwa Naukowego, które zostanie rozpatrzone przez Zarząd w ciągu 14 dni.
Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Koła Naukowego dokonuje się na zasadach określonych w Statucie, a   zmianę    danych w Systemie dokonuje Zarząd Towarzystwa na wniosek Członków Koła Naukowego.          

Rozdział 4.
Działalność Koła Naukowego
 1. Koła Naukowe mają obowiązek spotykać się najrzadziej raz w miesiącu.
 2. Na spotkaniach Koła wymagana jest obecność Opiekuna Koła Naukowego.
 3. Aby uzyskać zaświadczenie za przynależność do Koła Naukowego Członek musi mieć 80% obecności na spotkaniach.
 4. Obecność na spotkaniach Koła weryfikowana jest poprzez przesyłanie listy obecności Aktywnych Członków Koła.
 5. Celem działania Koła Naukowego jest zrzeszanie na zasadzie dobrowolności, studentów dla propagowania i rozszerzania wiedzy z danej dziedziny nauk medycznych; uczestnictwo jest nieograniczone i wolne od innych opłat (poza składką STN)
 6. Wyżej wymienione cele osiągane winny być na drodze organizacji Konferencji Naukowych, aktywnego oraz biernego udziału w konferencjach i kongresach, prowadzenia badań naukowych, pisania oraz publikowania prac naukowych.
 7. Przewodniczący Koła Naukowego zobowiązany jest do informowaniu o spotkaniach Koła Naukowego poprzez narzędzia dostępne na Stronie www.
 8. Przewodniczący Koła Naukowego zobowiązany jest dbać o aktywność kont Członków Koła Naukowego i powiązanie ich z Kontem Koła Naukowego oraz o aktualność innych danych w tym:
  1. opisu działalności i danych kontaktowych
  2. opiekuna naukowego
  3. Przewodniczącego Koła Naukowego
 9. Przewodniczący Koła Naukowego zobowiązany jest do corocznego zdawania sprawozdania z działalności Koła Naukowego przed Zarządem Towarzystwa w terminie określonym odpowiednią Uchwałą Zarządu.
 10. Obowiązkiem Przewodniczącego Koła jest obecność na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Towarzystwa.
 11. Przewodniczący ma obowiązek prowadzenia elektronicznej listy obecności Członków Koła- przesyłana ma być do 14 dni od daty spotkania Koła
 12. Koło Naukowe ma obowiązek uczestnictwa w corocznym rankingu Kół wg.wytycznych okeślonych odpowiednią Uchwałą Zarządu.
 13. Za coroczny ranking Kół odpowiedznialna jest Komisja Rewizyjna, której obowiązkiem jest poinformowanie Przewodniczącego Kół o Regulaminie Rankingu określonego drogą Uchwały Komisji.
 14. Koło Naukowe ma obowiązek prezentowania prac naukowych na corocznym kongresie organizowanym przez Towarzystwo- International Congress of Young Medical Scientists.
   
Rozdział 5.
Konferencje i Kongresy
 1. Sztandarowym wydarzeniem organizowanym przez STN UMP jest doroczny kongres „International Congress of Young Medical Scientists”. Zasady organizacji Kongresu opisane są w osobnym regulaminie.
 2. Koła Naukowego przy współpracy z Zarządem Towarzystwa organizują Konferencje Naukowe, Sesje Edukacyjne, Warsztaty Naukowe oraz Szkoły Letnie.
 3. Współpraca z Zarządem Towarzystwa polega na pomocy finansowej (określonej w Rozdziale 6), merytorycznej, organizacyjnej oraz logistycznej.
 4. Za organizację danego wydarzenia odpowiada ściśle określona grupa Członków Towarzystwa zwana Komitetem Organizacyjnym.
 5. Członkowie Komitetu Organizacyjnego wraz z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego danego wydarzenia powinni byc przedstawieni pisemnie przed Zarządem Towarzystwa.
 6. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego zobowiązany jest do przedstawienia raportu ze zorganizowanego wydarzenia.
 7. Członkowie Zarządu Towarzystwa, Komisji oraz Komitetu Organizacyjnego są zwolnieni z opłat za uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Towarzystwo.
 8. Nieodebrane certyfikaty i dyplomy z konferencji i kongresów  organizowanych przez Towarzystwo są przechowywane z Biurze Towarzystwa do roku od danego wydarzenia.
   
Rozdział 6.
Dofinansowania ze środków Towarzystwa
 1. Towarzystwo dofinansowuje wyjazdy na konferencje, kongresy, zjazdy, krajowe i zagraniczne, w celu wygłoszenia pracy naukowej.
 2. Dofinansowanie zatwierdza Zarząd Towarzystwa w drodze uchwały.
 3. Dofinansowanie dotyczy tylko zarejestrowanych i aktywnych Członków Towarzystwa.
 4. Dla każdej wygłaszanej pracy, dofinansowywany jest wyjazd jednego Członka Towarzystwa
 5. Każdy Członek może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 3 razy w danym roku akademickim.
 6. Maksymalna kwota jednorazowego dofinansowania wynosi 200 zł w przypadku wydarzeń krajowych i 500 zł w przypadku zagranicznych i nie musi obejmować całości poniesionych wydatków.
 7. Dofinansowaniu podlegają koszty noclegu, podróży (w tym także bilety komunikacji miejskiej w mieście, w którym odbywa się konferencja), wiza, opłata konferencyjna, wydruk plakatu.
 8. Dokumenty, które należy złożyć przy ubieganiu się o dofinansowanie kosztów wyjazdu:
  1. Podanie do Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa
  2. oryginały biletów
  3. faktury VAT za wymienione w pkt 7 wydatki, wystawione na Uniwersytet Medyczny
  4. certyfikat wygłoszenia pracy podczas konferencji.
 9. Istnieje możliwość pobrania zaliczki dofinansowania przed wyjazdem:
  1. rozliczenie zaliczki musi nastąpić w ciągu 14 dni po przyjeździe.
 10. Towarzystwo, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zarząd, może dofinansować wydarzenia (konferencje, zjazdy, warsztaty naukowe) organizowane przez Koła Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Towarzystwo dofinansowuje:
  1. wydatki poniesione na druk materiałów edukacyjnych, w tym książek streszczeń, plakatów, certyfikatów
  2. catering dla uczestników
Wysokość dofinansowania jest ustalana przez Zarząd indywidualnie w zależności od aktualnej kondycji finansowej Towarzystwa i nie musi obejmować całości poniesionych wydatków.
 
Rozdział 7.
Biuro Towarzystwa
 1. Biuro Towarzystwa mieści się w DS Karolek, pok 2.15
 2. Biuro Towarzystwa może być używane:
  1. jako miejsce zebrań Zarządu i Komisji
  2. jako miejsce pracy na rzecz STN UMP członków Zarządu i Komisji
  3. jako miejsce innych wydarzeń organizowanych przez Zarząd
 3. Biuro Towarzystwa nie może być używane w celach mieszkalnych
 4. Klucz do Biura Towarzystwa może być wydawany jedynie na podstawie pisemnej listy sporządzonej i zatwierdzonej przez Zarząd Towarzystwa.
 5. Wszystkie sprzęty obecne w Biurze Towarzystwa są dostępne dla upoważnionych Członków Towarzystwa w celach służbowych.
 6. Sprzęty nie mogą być wynoszone z Biura Towarzystwa bez uzgodnienia z Zarządem Towarzystwa.
 7. Każde pobranie sprzętu musi być odnotowane w protokole.
   
Rozdział 8.
Zakres obowiązków Członków Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji ds. Studenkich Badań Naukowych
 1. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa należy:
  1. Reprezentowanie Zarządu Towarzystwa
  2. Kontaktowanie się z Władzami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 2. W przypadku niemożności wypełnienia wyżej wymienionych funkcji przez Przewodniczącego Towarzystwa obowiązki te przejmuje Wiceprzewodniczący Towarzystwa lub inna osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Towarzystwa lub na drodze uchwały Zarządu Towarzystwa.
 3. Pozostałe kompetencje Przewodniczącego regulują poprzednie punkty Regulaminu oraz Statut Towarzystwa.
 4. Do kompetencji i obowiązków Skarbnika należy:
  1. nadzorowanie stanu finansów Towarzystwa
  2. przedstawianie Zarządowi Towarzystwa wniosków i podań o dofinansowanie.
  3. comiesięczne zdawanie sprawozdania z sytuacji finansowej Towarzystwa przed Zarządem Towarzystwa.
  4. Pozostałe obowiązki Skarbnika regulują poprzednie punkty Regulaminu oraz Statut Towarzystwa.
 5. Do kompetencji i obowiązków Sekretarza Towarzystwa należy:
  1. Protokołowanie Zebrań Zarządu Towarzystwa
  2. Archiwizowanie oraz zarządzanie korespondencją tradycyjną oraz elektroniczną, przychodzącą i wychodzącą Zarządu Towarzystwa.
 6. Członkowie Zarządu oraz Komisji podczas pełnienia swojej kadencji są zwolnieni z opłat członkowskich.
 7. Członkowie Zarządu oraz powyżej wymienionych Komisji mają obowiązek uczestniczyć na cotygodniowych zebraniach Towarzystwa. Uzyskanie przez Członka 15% nieobecności na zebraniach skutkuje wydaleniem Członka z Zarządu lub danej Komisji.
 

Strefa użytkownika

Zapomniałem hasła

Kalendarium

Grudzień 2018
PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3 4 5 6 789
10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20212223
24252627282930
31      

Nowe galerie

Instagram