Dental Surgery Research Group

Opiekun: Dr. hab Katarzyna Błochowiak
Przewodniczący: Aya Kraiz (ayakraiz@gmail.com)
Liczba członków: 1
Liczba prac naukowych: 0 (przeglądaj)

ENG: The Dental Surgery Research Group focuses on advancing knowledge and practices in the field of dental surgery through rigorous research and collaboration. Our scope of actions includes: 1. Conducting clinical and experimental studies to explore innovative surgical techniques and treatments. 2. Collaborating with other research groups and institutions to enhance multidisciplinary approaches. 3. Organizing workshops, seminars, and conferences to disseminate research findings and share knowledge. 4. Providing hands-on training and practical experience for members through clinical practice and case studies. 5. Publishing research papers and reports in peer-reviewed journals to contribute to academic and professional discourse. PL: Grupa Badawcza Chirurgii Stomatologicznej koncentruje się na poszerzaniu wiedzy i praktyk w dziedzinie chirurgii stomatologicznej poprzez rygorystyczne badania i współpracę. Zakres naszych działań obejmuje: 1. Prowadzenie badań klinicznych i eksperymentalnych w celu odkrywania innowacyjnych technik i metod leczenia chirurgicznego. 2. Współpracę z innymi grupami badawczymi i instytucjami w celu wzbogacenia podejść multidyscyplinarnych. 3. Organizowanie warsztatów, seminariów i konferencji w celu rozpowszechniania wyników badań i dzielenia się wiedzą. 4. Zapewnienie członkom praktycznego szkolenia i doświadczenia poprzez praktykę kliniczną i studia przypadków. 5. Publikowanie artykułów naukowych i raportów w recenzowanych czasopismach, aby przyczynić się do dyskursu akademickiego i zawodowego.

Dołącz do koła

Aplikacja do kół naukowych jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.