Restorative Dentistry and Endodontics Research Group

Opiekun: Dr. Wojciech Eliasz
Przewodniczący: Aya Kraiz (ayakraiz@gmail.com)
Liczba członków: 1
Liczba prac naukowych: 0 (przeglądaj)

ENG: The Restorative Dentistry and Endodontics Research Group is dedicated to advancing the science and practice of restorative dentistry and endodontics through comprehensive research and collaboration. Our scope of actions includes: 1. Conducting clinical and experimental research to develop innovative restorative and endodontic treatments. 2. Collaborating with other research groups and institutions to foster interdisciplinary approaches and solutions. 3. Organizing educational workshops, seminars, and conferences to disseminate research findings and best practices. 4. Providing members with practical training and clinical experience through hands-on workshops and patient care. 5. Publishing research findings in peer-reviewed journals to contribute to the body of knowledge and inform clinical practice. PL: Grupa Badawcza Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji jest zaangażowana w rozwój nauki i praktyki w dziedzinie stomatologii odtwórczej i endodoncji poprzez kompleksowe badania i współpracę. Zakres naszych działań obejmuje: 1. Prowadzenie badań klinicznych i eksperymentalnych w celu opracowania innowacyjnych metod leczenia w stomatologii odtwórczej i endodoncji. 2. Współpracę z innymi grupami badawczymi i instytucjami w celu promowania interdyscyplinarnych podejść i rozwiązań. 3. Organizowanie warsztatów edukacyjnych, seminariów i konferencji w celu rozpowszechniania wyników badań i najlepszych praktyk. 4. Zapewnienie członkom praktycznego szkolenia i doświadczenia klinicznego poprzez warsztaty praktyczne i opiekę nad pacjentami. 5. Publikowanie wyników badań w recenzowanych czasopismach, aby przyczynić się do rozwoju wiedzy i informować praktykę kliniczną.

Dołącz do koła

Aplikacja do kół naukowych jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.