Skip to main content
Pobierz treść Statutu w PDF

1. Przepisy ogólne

§ 1. Nazwa, teren działania, siedziba

 1. Organizacja nosi nazwę: Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w skrócie STN UMP zwane dalej Towarzystwem.
 2. Towarzystwo używa tłumaczenia nazwy na język angielski – Student ScientificSociety of Poznan University of MedicalSciences.
 3. Teren działania Towarzystwa obejmuje obszar związany z zasięgiem działania Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 4. Siedzibą Towarzystwa i jego władz jest Poznań
 5. Sposób wykorzystania Biura Zarządu określa Regulamin Towarzystwa.

§ 2. Podstawy działania

 1. Towarzystwo działa zgodnie z:
  a. Ustawą o szkolnictwie wyższym,
  b. Statutem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  c. Niniejszym Statutem,
  d. Regulaminem Towarzystwa i Komisji, zwanymi dalej Regulaminami
  e. Uchwałami władz Towarzystwa, w ramach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

§ 3. Znak organizacyjny Towarzystwa

 1. Towarzystwo posługuje się znakiem organizacyjnym, którego wzór określony jest w załączniku do Statutu.

2. Cel i sposoby działania

§ 4. Cel Towarzystwa

 1. Celem działania Towarzystwa jest zrzeszanie na zasadzie dobrowolności studentów dla propagowania i rozszerzania wiedzy z zakresu nauk medycznych.

§ 5. Sposoby działania

 1. Cel określony w § 4. Towarzystwo realizuje przez:
  a. nieodpłatne wykonywanie przez członków Towarzystwa indywidualnych i zespołowych prac badawczych pod kierunkiem opiekunów kół naukowych,
  b. organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, sympozjach, zjazdach i in. z zakresu nauk medycznych, a w szczególności corocznego kongresu pod nazwą International Congress of Young MedicalScientists
  c. współpracę z innymi uczelnianymi organizacjami, krajowymi i zagranicznymi
  d. gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących celów statutowych, dostarczanych przez inne uczelnie i organizacje ,
  e. organizowanie i udział w obozach terenowych,
  f. zabezpieczanie środków finansowych na realizację celów,
  g. podejmowanie innych działań dla realizacji powyższych celów.

3. Członkostwo

§ 6. Członkowie

 1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
  a. członków zwyczajnych
  b. członków honorowych,
  c. członków – absolwentów

§ 7. Członkowie zwyczajni

 1. Członkiem zwyczajnym zostaje każdy student Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, będący członkiem dowolnego Koła Naukowego działającego na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i nabył Członkostwo w Towarzystwie zgodnie z § 8.

§ 8. Nabycie członkostwa

 1. Towarzystwo zrzesza członków zwyczajnych wyłącznie przez Koła Naukowe działające na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 2. Nabycie członkostwa zwyczajnego Towarzystwa następuje przez przyjęcie w poczet członków przez dowolne Koło Naukowe działające na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i uiszczenie opłaty członkowskiej i dopełnienie stosownych formalności określonych w Regulaminie.
 3. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Towarzystwa, którego uchwała jest w tym przedmiocie ostateczna.
 4. Całokształt działalności Kół Naukowych, w tym zasady członkostwa określa Regulamin.

§ 9. Prawa i obowiązki członków zwyczajnych

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
  b. uczestniczenia w pracach Kół Naukowych,
  c. zgłaszania wniosków i zapytań do władz Towarzystwa we wszystkich sprawach dotyczących Towarzystwa,
  d. korzystania z innych przywilejów wynikających z realizacji celów statutowych Towarzystwa
  e. otrzymania zaświadczenia o działalności w Kole Naukowym w danym roku akademickim, jeśli uczestniczył w jego pracach i był aktywnym Członkiem Towarzystwa przez minimum 2 miesiące w danym roku akademickim
 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  a. aktywnego uczestnictwa w pracach i w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
  b. przestrzegania Statutu, Regulaminu i uchwał władz Towarzystwa,
  c. regularnego opłacania składek członkowskich,
  d. dbania o dobre imię Towarzystwa i popularyzowania jego idei

§ 10. Utrata członkostwa

 1. Członkostwo zwyczajne Towarzystwa ustaje na skutek:
  a. złożenia Przewodniczącemu danego Koła Naukowego pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa,
  b. nieprzedłużenie legitymacji członkowskiej na następny rok akademicki,
  c. utraty praw studenckich bez uzyskania dyplomu,
  d. śmierci członka,
  e. ustania członkostwa w Kołach Naukowych,
  f. uzyskania dyplomu ukończenia studiów na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  g. wykluczenia z Towarzystwa na mocy uchwały Zarządu Towarzystwa – z inicjatywy własnej lub na wniosek Przewodniczącego Koła Naukowego, z powodu działalności sprzecznej ze Statutem, Regulaminem, innymi uchwałami władz Towarzystwa lub długotrwałego niewywiązywania się z przyjętych wobec Towarzystwa zobowiązań.
 2. Od uchwały Zarządu Towarzystwa o wykluczeniu z Towarzystwa przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Kuratora Towarzystwa, którego pisemna uchwała jest w tym przedmiocie ostateczna.

§ 11. Członkostwo honorowe

 1. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Towarzystwa stosowną uchwałą.
 2. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach Towarzystwa, a z głosem doradczym – także w Walnym Zebraniu Delegatów.
 3. Członek honorowy jest zwolniony od uiszczania składek członkowskich.

§ 11a. Członek – absolwent

 1. Członkiem – absolwentem może zostać każdy były członek STN UMP, który utracił członkostwo zwyczajne na skutek zastosowania punktu 6 ust.1 § 10 i który z racji poczucia więzi z organizacją wyrazi taką prośbę na piśmie skierowanym do Zarządu STN.
 2. Status członka – absolwenta nadaje Zarząd STN UMP odpowiednią uchwałą.
 3. Członek – absolwent posiada następujące przywileje:
  a. jest zwolniony z opłaty członkowskiej,
  b. ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Delegatów STN UMP,
  c. ma prawo do korzystania z innych przywilejów wynikających z realizacji celów statutowych, w tym zwłaszcza uczestniczenia w pracach i zebraniach Kół Naukowych zarejestrowanych w Towarzystwie.
 4. Członek – absolwent posiada następujące obowiązki:
  a. przestrzegania Statutu, Regulaminu i uchwał Władz Towarzystwa,
  b. dbania o dobre imię Towarzystwa i popularyzowanie jego idei,
  c. w miarę możliwości wspomagania Towarzystwa w realizacji jego celów statutowych.

4. Władze Towarzystwa

§ 12. Władze Towarzystwa

 1. Władzami Towarzystwa są:
  a. Walne Zgromadzenie Delegatów;
  b. Zarząd;
  c. Reprezentanci Studentów w Komisji ds. Studenckich Badań Naukowych;
  d. Komisja Rewizyjna.
 2. Nie wolno łączyć funkcji w Komisji Rewizyjnej z funkcjami w Zarządzie lub w Komisji ds. Studenckich Badań Naukowych.

§ 13. Walne Zgromadzenie Delegatów

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów w szczególności należy:
  a. określanie kierunków działania Towarzystwa,
  b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Towarzystwa i Komisji
  Rewizyjnej,
  c. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Towarzystwa,
  d. wybór i odwoływanie Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i studenckich
  reprezentantów w Komisji ds. Studenckich Badań Naukowych,
  e. uchwalanie Statutu Towarzystwa,
 4. Walne Zgromadzenie Delegatów tworzą delegaci członków Towarzystwa.
 5. Za kworum uznaje się 40% liczby Delegatów, zgodnie z § 14. ust. 5
 6. W przypadku frekwencji niższej niż w § 13. Ust. 5 Przewodniczący Zarządu ma obowiązek rozwiązania Zgromadzenia i zwołania kolejnego w terminie nie dłuższym niż 14 dni, przy niezmienionych listach Delegatów.
 7. Walne Zgromadzenie Delegatów podejmuje uchwały na posiedzeniach plenarnych. O ile Statut nie stanowi inaczej dla ważności uchwał wymagana jest zwykła większość głosów.
 8. W posiedzeniach plenarnych uczestniczą: delegaci członków, Zarząd Towarzystwa, Komisja Rewizyjna, Komisja ds. Studenckich Badań Naukowych oraz zaproszeni goście. Prawo uczestnictwa z głosem doradczym przysługuje wszystkim członkom honorowym Towarzystwa, a jako obserwatorom – wszystkim członkom zwyczajnym Towarzystwa.
 9. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
  a. Zarządowi Towarzystwa
  b. Komisji Rewizyjnej
  c. Studenckim reprezentantom w Komisji ds. Studenckich Badań Naukowych
  d. delegatom członków
 10. Wszystkie zebrania Walnego Zgromadzenia Delegatów są protokołowane, a protokoły przechowywane przez Zarząd Towarzystwa przez 2 kadencje.

§ 14. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Przewodniczącego Zarządu co najmniej raz w roku akademickim, w semestrze zimowym, nie później niż do 1 grudnia.
 2. O miejscu, terminie i porządku obrad Przewodniczący powiadamia Zarząd Towarzystwa i członków co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia Delegatów przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zawiadomienie przewodniczących
  zarejestrowanych Kół Naukowych.
 3. Przewodniczący Koła Naukowego ma obowiązek w terminie 7 dni przed podaną datą Zgromadzenia przedstawić Zarządowi Towarzystwa imienną listę Delegatów.
 4. W ciągu 2 dni Zarząd Towarzystwa ma obowiązek zweryfikować zgłoszonych Delegatów pod kątem aktywnego Członkostwa w Towarzystwie. Delegaci zweryfikowani negatywnie zostają skreśleni z listy, a Kołu Naukowemu nie przysługuje prawo zastąpienia ich innymi
  Członkami.
 5. Za 100% uznaje się wszystkich Delegatów zgłoszonych przez Przewodniczących Kół Naukowych, po weryfikacji ujętej w § 14pkt. 4.
 6. W przypadku niezwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów przez Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest niezwłocznie przez Komisję Rewizyjną.

§ 15. Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów

 1. Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów są reprezentantami członków Towarzystwa i jedynymi uprawnionymi do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
 2. Członkowie danego Koła Naukowego wybierają spośród siebie delegatów na Walne Zgromadzenie.
 3. Delegatami mogą być jedynie studenci będący Członkami Towarzystwa w bieżącym roku akademickim
 4. Liczba delegatów danego Koła Naukowego zależy od zarejestrowanej w bieżącym roku akademickim liczby jego członków.
 5. Osoba będąca członkiem kilku Kół Naukowych uwzględniona jest jako reprezentant tylko jednego Koła.
 6. Mandaty przysługują Kołom Naukowym w następujący sposób:
  a. po 1 mandacie na każdą rozpoczętą dziesiątkę członków danego Koła Naukowego,
  b. Przewodniczącemu Koła Naukowego liczącego więcej niż 5 członków przysługuje mandat
  delegata niezależnie od liczby mandatów przysługującej danemu Kołu Naukowemu.

§ 16. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane przez Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa:
  a. z inicjatywy własnej,
  b. na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu Towarzystwa,
  c. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  d. na wniosek 20% członków Towarzystwa.
 3. W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów przez Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest niezwłocznie przez Komisję Rewizyjną.
 4. Przepisy §14 pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 17. Zarząd Towarzystwa

 1. Zarząd Towarzystwa jest władzą wykonawczą Towarzystwa.
 2. Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy w szczególności:
  a. realizacja celów Towarzystwa,
  b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów,
  c. rozporządzanie majątkiem Towarzystwa,
  d. podejmowanie uchwały o wykluczeniu z Towarzystwa w przypadkach przewidzianych w niniejszym Statucie,
  e. reprezentowanie Towarzystwa,
  g. nadawanie tytułu Członka Honorowego oraz Członka – Absolwenta
 3. Zarząd Towarzystwa podejmuje uchwały niezastrzeżone dla innych organów Towarzystwa.
  Uchwały, o których mowa zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 6 członków Zarządu Towarzystwa.
 4. Kandydatury do Zarządu mogą zgłaszać, w terminie ustalonym przez regulamin wyborczy, wszyscy aktywni Członkowie Towarzystwa, którzy w poprzednim roku akademickim byli aktywnymi wolontariuszami, bądź brali czynny udział w organizacji wydarzeń statutowych. W uzasadnionych przypadkach kandydatury do Zarządu mogą składać wszyscy Członkowie Studenckiego Towarzystwa Naukowego, po uprzednim uzyskaniu akceptacji przez Komisję Rewizyjną.
 5. Zarząd Towarzystwa składa się z 10 osób wybieranych na dwuletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie Delegatów w tajnym głosowaniu.
 6. Głosowanie polega na zaznaczeniu przez Delegata znaku „x” przy popieranej kandydaturze, przy czym liczba popartych kandydatur nie może przekraczać liczby wakatów. Niepostawienie znaku oznacza brak poparcia.
 7. Zarząd Towarzystwa ukonstytuowuje się wyłaniając spośród siebie:
  a. Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa
  b. Wiceprzewodniczącego ds. Administracyjnych
  c. Wiceprzewodniczącego ds. Promocji i Wizerunku
  c. Sekretarza
  d. Skarbnika, które są osobami reprezentującymi Zarząd Towarzystwa w zakresie zadań przydzielonych im niniejszym Statutem oraz Regulaminem Studenckiego Towarzystwa Naukowego
 8. Członkowie Zarządu zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania obecności na Zebraniach Zarządu poprzez podpis przy protokole Zebrania prowadzonym przez Sekretarza Zarządu.
 9. W przypadku zaistnienia sytuacji wakujących stanowisk, Przewodniczący Zarządu Towarzystwa powołuje na wakujące stanowisko osobę pełniącą obowiązki członka Zarządu Towarzystwa, po zatwierdzeniu tej decyzji przez przynajmniej połowę członków Zarządu.
  Najbliższe Walne Zgromadzenie Delegatów zatwierdza tę osobę na stanowisku.
 10. Zarząd Towarzystwa ma prawo zawiesić w czynnościach członka Zarządu Towarzystwa bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 8 członków Zarządu Towarzystwa na pisemnie uzasadniony wniosek Przewodniczącego Zarządu lub co najmniej 4 członków
  Zarządu Towarzystwa. W przypadku nie zatwierdzenia tej uchwały przez najbliższe Walne Zgromadzenie Delegatów przestaje ona obowiązywać.
 11. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności na więcej niż 4 kolejnych Zebraniach Zarządu, Członkostwo w Zarządzie może być zawieszony na zasadach określonych w punkcie 8.
 12. Posiedzenia Zarządu Towarzystwa zwołuje Przewodniczący Zarządu Towarzystwa nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. W posiedzeniu mogą brać udział Władze STN i zaproszone osoby.
 13. Członek Zarządu STN UMP w przypadku wyjazdu na stypendium, praktyki lub z innych przyczyn związanych z tokiem studiów na czas swojej nieobecności dłuższej niż 2 miesiące, a krótszej niż 5 miesięcy zawieszany jest w obowiązkach, a na jego miejsce wyznaczana jest
  osoba pełniąca obowiązki do jego powrotu spośród Wolontariuszy.
 14. W przypadku nieobecności z przyczyn wymienionych w § 17 pkt. 9 dłuższej niż 5 miesięcy Członek Zarządu zobowiązany jest zrzec się swojej funkcji.
 15. Dotyczy § 17 pkt. 9 i 10. Za nieobecność uznaje się stałe przebywanie poza terenem działania Towarzystwa.

§ 18. Komisja ds. Studenckich Badań Naukowych

 1. W skład Komisji ds. Studenckich Badań Naukowych wchodzą przedstawiciele studentów oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 2. Komisja ds. Studenckich Badań Naukowych liczy 3 członków – studentów:
  a. 2 wybieranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów,
  b. Przewodniczący Zarządu Towarzystwa,
  c. Kadencja Komisji ds. Studenckich Badań Naukowych kończy się wraz z kadencją Zarządu Towarzystwa.
  d. Komisja ds. Studenckich Badań Naukowych działa w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin, przyjęty przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
 3. Członek Komisji ds. Studenckich Badań Naukowych w przypadku wyjazdu na stypendium, praktyki lub z innych przyczyn związanych z tokiem studiów na czas swojej nieobecności dłuższej niż 2 miesiące, a krótszej niż 5 miesięcy zawieszany jest w obowiązkach, a na jego
  miejsce wyznaczana jest osoba pełniąca obowiązki do jego powrotu.
 4. W przypadku nieobecności z przyczyn wymienionych w § 18 ust. 5 dłuższej niż 5 miesięcy Członek Komisji ds. Studenckich Badań Naukowych zobowiązany jest zrzec się swojej funkcji
 5. Dotyczy § 18 ust 5 i 6. Za nieobecność uznaje się stałe przebywanie poza terenem działania Towarzystwa.

§ 19. Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków Towarzystwa wybieranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Towarzystwa.
 3. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej w szczególności należy: kontrola całokształtu działalności finansowej Towarzystwa, która winna być przeprowadzona przynajmniej raz w roku,
  a. składanie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdań wraz z oceną działalności finansowej Zarządu Towarzystwa,
  b. przedstawianie Zarządowi Towarzystwa uwag i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa,
  c. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów w sytuacjach przewidzianych w niniejszym Statucie,
  d. składanie wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Towarzystwa
  e. Kadencja Komisji Rewizyjnej jest dwuletnia.
 4. Członek Komisji Rewizyjnej w przypadku wyjazdu na stypendium, praktyki lub z innych przyczyn związanych z tokiem studiów na czas swojej nieobecności dłuższej niż 2 miesiące, a krótszej niż 5 miesięcy zawieszany jest w obowiązkach, a na jego miejsce wyznaczana jest
  osoba pełniąca obowiązki do jego powrotu.
 5. W przypadku nieobecności z przyczyn wymienionych w § 19 ust. 4 dłuższej niż 5 miesięcy Członek Komisji Rewizyjnej zobowiązany jest zrzec się swojej funkcji.
 6. Dotyczy § 19 ust 4 i 5. Za nieobecność uznaje się stałe przebywanie poza terenem działania Towarzystwa.

5. Struktura Towarzystwa

§ 20. Studenckie Koła Naukowe, Przewodniczący Koła Naukowego

 1. Jednostką organizacyjną Towarzystwa jest Koło Naukowe.
 2. Przez Studenckie Koło Naukowe rozumie się strukturę organizacyjną realizującą statutowe cele Towarzystwa, działającą w ramach jednostki naukowo – dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w skład której wchodzą studenci
  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz kierujący działalnością Koła Naukowego pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zarejestrowaną przez Zarząd Towarzystwa.
 3. W szczególnie uzasadnionym przypadku, na wniosek Zarządu Towarzystwa i za zgodą Kuratora STN, Koło Naukowe zrzeszające studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, nie spełniające któregokolwiek z pozostałych warunków
  wymienionych w § 20. ust. 2 może zostać w Towarzystwie zarejestrowane.
 4. Członkowie danego Koła Naukowego wybierają spośród siebie Przewodniczącego Koła Naukowego.
 5. Do obowiązków Przewodniczącego Koła Naukowego należy w szczególności:
  a. rejestracja Koła Naukowego zgodnie z wymogami Zarządu, określonymi w Regulaminie,
  b. aktualizacja danych dotyczących Koła Naukowego i bieżące informowanie o tym Zarządu Towarzystwa zgodnie z Regulaminem,
  c. reprezentacja Koła Naukowego,
  d. udział w Walnym Zgromadzeniu Delegatów,
  e. upowszechnianie w sposób zwyczajowo przyjęty wszelkich informacji o działalności koła.

§ 21. Kurator

 1. Kurator będący przedstawicielem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu sprawuje nadzór nad działalnością Towarzystwa.
 2. Kurator:
  a. ma prawo przedstawiać Walnemu Zgromadzeniu Delegatów oraz Zarządowi uwagi i wnioski dotyczące prac Towarzystwa,
  b. jest instancja odwoławczą w sytuacjach określonych niniejszym Statutem,
  c. może zgłosić wniosek o przyznanie wyróżnienia,
  d. jest instytucją doradczą.

6. Wyróżnienia

§ 22. Wyróżnienia nadawane przez Towarzystwo

 1. Za aktywny udział w realizacji celów Towarzystwa Walne Zgromadzenie może przyznać wyróżnienie.
 2. Wniosek o wyróżnienie może zostać złożony przez:
  a. Kuratora
  b. Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa
 3. Studentom, absolwentom oraz pracownikom naukowym szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa Towarzystwo może przyznać wyróżnienie w formie nagrody.
 4. Tryb przyznawania oraz nazwę nagrody określa Regulamin

7. Finanse Towarzystwa

§ 23. Fundusze Towarzystwa stanowią:

 1. Składki członkowskie
 2. Środki materialne przekazywane przez Władze Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 3. Środki materialne pozyskane od sponsorów
 4. Darowizny, spadki, zapisy,
 5. Inne.

§ 24. Składki członkowskie

 1. Wysokość składki członkowskiej regulowana jest przez uchwałę Zarządu i obowiązuje od dnia podanego w uchwale.

§ 24. Składki członkowskie

 1. Za gospodarkę finansową Towarzystwa odpowiada Zarząd Towarzystwa.
 2. Zarząd Towarzystwa zobowiązany jest do składania sprawozdań finansowych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
 3. Skarbnik Towarzystwa jest zobowiązany do comiesięcznego zdawania sprawozdania Zarządowi Towarzystwa z bieżącej sytuacji finansowej.

8. Przepisy końcowe

§ 26. Zmiana Statutu

 1. Zmiana Statutu następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podjętej większością liczby głosów w obecności co najmniej 40% delegatów, na wniosek Zarządu Towarzystwa lub 20% członków zwyczajnych Towarzystwa.
 2. Walne Zgromadzenie Delegatów otrzymuje do wglądu projekt zmienionego Statutu w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty Walnego Zgromadzenia.

§ 27. Wejście w Życie

 1. Statut niniejszy wchodzi w Życie po uchwaleniu przez Walne Zgromadzenie Delegatów i po zatwierdzeniu przez JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

§ 28. Wpis do rejestru organizacji studenckich UMP

 1. Towarzystwo podlega wpisowi do rejestru organizacji studenckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

§ 29. Zmiana Regulaminów

 1. Regulamin Towarzystwa oraz jego zmiany zatwierdza Zarząd Towarzystwa większością głosów przy obecności minimum 8 Członków Zarządu.
 2. Regulaminy Komisji oraz ich zmiany zatwierdzają Przewodniczący danej Komisji oraz Kurator STN UMP.