Skip to main content
Bez kategorii

Poznan University of Medical Sciences Young Researchers Club (PUMSYRC)

By 2022-01-1722 sierpnia, 2022No Comments

Klub Młodych Naukowców Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (PUMSYRC)
„Pod patronatem Szkoły Doktorskiej PUM”.
Idea PUMSYRC została wstępnie zaproponowana przez Alhassana Ahmeda i Mohameda Abouzida, międzynarodowych doktorantów. Jest on nadzorowany przez prof. Elżbietę Kaczmarek, kierownika Katedry Bioinformatyki i Biologii Obliczeniowej.
Działalność PUMSYRC będzie prowadzona pod patronatem Dyrektorów Biura PUMS-Doktoranckiego (Prof. Ewa Wender-Ożegowska, Prof. Tomasz Gośliński, Prof. Michał Karlik).
Wizja
Stać się uznaną, stałą destynacją młodych naukowców PUMS do nauki, pisania i publikowania prac naukowych w renomowanych czasopismach.
Regulamin

 • Prof. Elżbieta Kaczmarek będzie pełniła rolę mentora i opiekuna merytorycznego tych działań naukowych.
 • Do udziału w warsztatach uprawnieni są studenci PUM będący słuchaczami studiów magisterskich, podyplomowych.
 • Warsztaty będą prowadzone w trybie on-line.
 • Warsztaty obejmują maksymalnie 6 zajęć, które będą prowadzone w ramach oddzielnych spotkań, a następnie wybrani kandydaci będą regularnie spotykać się z prowadzącymi w celu kontynuacji zajęć.
 • Maksymalna liczba studentów, którzy mogą zapisać się na warsztaty to 20 osób.
 • Po zakończeniu warsztatów, tylko określona liczba studentów zostanie wybrana do opublikowania maksymalnie dwóch artykułów przeglądowych do końca roku akademickiego 2022.
 • Proces oceny będzie opierał się na:
 1. Wykazanie się potencjałem i wysiłkiem włożonym w naukę i napisanie pracy naukowej.
 2. Wykonanie zadania lub zadania w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

Jakość pracy (plagiat i styl).

 • Kolejność współautorstwa będzie ustalana na podstawie wkładu każdego z uczestników.

Schemat

 • Warsztaty rozpoczną się w grudniu 2021 roku od przeprowadzenia zajęć na temat:
 1. Wyboru tematu, planowania i formułowania struktury referatu.
 2. Jak napisać wstęp do badań.
 3. Jak napisać korpus i dyskusję.
 4. Jak napisać zakończenie i streszczenie.
 5. Jak sfinalizować manuskrypt i go zrecenzować.
 6. Jak znaleźć odpowiednie czasopismo i proces składania pracy.
 • Pod koniec każdych zajęć będą zadawane zadania i zadania do wykonania.
 • Zajęcia zakończą się do końca lutego 2022 roku.
 • Wybrani uczestnicy będą mieli od 45 do 60 dni na napisanie swojego wkładu do artykułu.
 • W maju 2022 r. opiekunowie warsztatów oraz eksperci z dziedziny będą recenzować cały manuskrypt i finalizować go tak, aby był gotowy do złożenia.
 • W czerwcu 2022 roku artykuły powinny zostać złożone w czasopiśmie.

ENGLISH VERSION:

Poznan University of Medical Sciences Young Researchers Club (PUMSYRC)
“Under the patronage of Doctoral School of PUMS”
About
PUMSYRC idea was initially proposed by Alhassan Ahmed and Mohamed Abouzid, International PhD students. It is supervised by Prof. Elzbieta Kaczmarek, the chair of the Bioinformatics and Computational Biology department.
PUMSYRC activities will be conducted under the patronage of the PUMS-Doctoral School Office Directors (Prof. Ewa Wender-Ożegowska, Prof. Tomasz Goslinski, Prof. Michal Karlik).
Vision
To become a recognized permanent destination of PUMS young researchers to learn, write and publish academic work in reputable journals.
Regulations

 • Prof. Elzbieta Kaczmarek will act as a mentor and supervisor of these scientific activities.
 • PUMS students enrolled in master, post-graduate studies are eligible to participate in the workshops.
 • Workshops will be conducted online.
 • The workshop includes a maximum of 6 classes that will be given in separate meetings, then the selected candidates will meet with the instructors regularly to follow up.
 • The maximum number of students who can enrol in this workshop is 20 students.
 • At the end of the workshop, only a certain number of students will be chosen to publish a maximum of two review articles by the end of the academic year 2022.

The evaluation process will be based on:

 1. Showing potential and efforts to learn and write a scientific paper.
 2. The accomplishment of any given assignment or task within the timeline given by instructors.
 3. The quality of the writing (plagiarism and style)
 • The order of co-authorship will be based on each participant’s contribution.
  Scheme
 • The workshop will start in December 2021 by conducting classes about:
 1. Selecting the topic, planning, and formulating the paper structure.
 2. How to write the introduction to the research.
 3. How to write the body and discussion.
 4. How to write a conclusion and abstract.
 5. How to finalize a manuscript and review it.
 6. How to find the proper journal and the process of submitting the paper.
 • There will be assignments and tasks given by the end of each class.
 • The classes will be concluded by the end of February 2022.
 • The selected participants will have 45 – 60 days to write their contribution to the article.
 • In May 2022, the supervisors of this workshop and volunteer experts in the field will review the whole manuscript and finalize it to be ready for submission.
 • In June 2022, the articles should be submitted to the journal.